1.Alle prijzen zijn in euro op de site vermeld en zijn inclusief BTW (21%), maar exclusief verzendkosten. De totale prijs wordt vermeld in uw bestelbevestiging. De prijs van de artikelen en de verzending staan apart vermeld. Wij streven ernaar om zorgvuldig alle informatie op de website te controleren en te actualiseren. Wij zijn niet verplicht bestellingen te leveren die zijn geplaatst op basis van onjuiste informatie op de website of in het geval van duidelijke foutieve prijszetting.
Indien er door een vergissing een foutieve prijs werd meegedeeld zullen wij deze onmiddellijk corrigeren en de koper op de hoogte stellen. Bij een prijswijziging heeft deze het recht om van de aankoop af te zien.

1. All prices are mentioned in Euro and are VAT inclusive, but exclusive of shipment costs. The total order cost is mentioned on your order confirmation. Prices of shipping and articles are mentioned separately. We endeavour to check and verify all information on the site thoroughly, but we are not obliged to deliver orders placed on obviously wrong prices or information placed in error on our website. In that case we will inform the customer immediately and he can choose to cancel the sale.

2.Voor de online betaling werken we samen met Mollie om de veiligheid van de online transactie te verzekeren. Wij zijn evenwel niet aansprakelijk voor misbruik van deze gegevens door derden. Indien uw betaling geweigerd wordt door uw bank/financiële instelling, wordt de bestelling uitgesteld. Wij kunnen in geval van weigering in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele vertragingen in de uitlevering/niet-levering. Alle kaarthouders zijn immers onderworpen aan een validatie en de goedkeuring van de verstrekker van de betaalkaart.

2. For online payments we work with Mollie to ensure the safety of transactions. We cannot be held responsible for abuse of your data by third parties. If your payment is refused by your financial institution the order will be postponed, and we cannot be held accountable for delays and or cancellation in that case.All card holders are subject to validation and approval of the issuer of the credit card.

3.De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons  via een ondubbelzinnige verklaring & schriftelijk ( e-mail of per aangetekend schrijven ) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.. Om de

herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De goederen dienen ons te bereiken in perfecte nieuwstaat en ongeopend en door uw zorgen geleverd, waarna wij de aankoopkosten zullen vergoeden.
 

3. The customer has the right to revoke the sale within a period of 14 days. To invoke this right, you must inform us in a written way of your decision to revoke the sale before 14 days have lapsed. In this case the goods have to be delivered back to us in an unopened and pristine condition, after which we will restitute the full purchase amount.

4.Normaal zijn alle waren bij ons voorradig op het moment dat u de bestelling plaatst indien dit zo via onze kanalen vermeld werd. In het uitzonderlijke geval dat een spel niet kan geleverd worden, door een fout in onze voorraad of indien het spel beschadigd blijkt na een kwaliteitscontrole, zullen wij meteen contact met u opnemen. U kan er dan voor opteren om uw bestelling te laten leveren van zodra de spellen opnieuw voorradig zijn of uw bestelling te annuleren. Indien u de bestelling zou annuleren, wordt u binnen maximaal 5 werkdagen terugbetaald op een rekeningnummer van uw keuze, op voorwaarde dat de uitlevering van de bestelling nog niet werd aangevat. 

5.Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u of een derde lijdt door gebruik van een door ons geleverd artikel. Wij kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden indien een artikel niet overeenstemt met uw verwachtingen nadat u het gebruikt heeft. In geen geval komen uw directe of indirecte kosten en schade automatisch voor enige vergoeding in aanmerking.

4.All goods are in stock at the moment you have ordered if this is so mentioned on our website. However should an item be out of stock due to error or double booking, we will reach out to you. You can the nopt to have the sale canceled or wait until the item becomes available again. We will restitute the full purchase amount to an account number of your choosing then.

5. We cannot be held accountable for damages that you or third parties suffer through or by use of an article delivered by us. We also cannot be responsible if an article does not live up to your expectations after use. Never can your direct or indirect damages be the cause of reparation payments without prior written consent of Aquila holdings bv.

Indien een artikel onvolledig is of beschadigd blijkt binnen de 14 werkdagen na levering, kunt u uw klacht duidelijk formuleren via e-mail op chris(ad)aquilagaming(punt)be Wij zullen in de mate van het mogelijke samen met u op zoek gaan naar een gepaste oplossing. Als het gaat om ontbrekende onderdelen dan dient u zelf rechtstreeks contact op te nemen met de uitgever om de ontbrekende stukken te bekomen of te vervangen. Wij zijn niet aansprakelijk voor productiefouten. Alle spellen komen rechtstreeks van de uitgever of officiële verdeler.

Should an article be incomplete or damaged within 14 days after delivery, you can formulate your complaint via e-mail to chris(ad)aquilagaming(dot)be . We can then search for a correct solution of the problem in a constructive way. Should this concern missing parts you have to contact the manufacturer or publisher to replace the missing parts. Aquila holdings bv is not responsible for production errors. All items come directly from the publisher or official distributor.

6.Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag van de aankoop. Dit betekent dat wij nooit gehouden kunnen zijn om schadeclaims over eventuele goodwill, winstderving of welke andere gevolgschade ook te aanvaarden.

6.Our liability will always be restricted to the purchase  price of a product. This means Aquila holdings bv can never be held liable for any other damages whatshoever.

7. De verkoper behoudt de volle eigendom van de verkochte koopwaar totdat de prijs – hoofdsom en toebehoren – daadwerkelijk volledig betaald is.  Vanaf de levering gaan alle risico’s, met inbegrip van toeval en overmacht, en de bewaring over op de klant. De wanbetaling van een van de vervallen bedragen kan leiden tot terugvordering van de koopwaar, die tot op de dag van de volledige betaling, worden beschouwd als zijnde in bewaring gegeven, waarbij de klant het risico draagt voor de schade die deze koopwaar om welke reden ook zou oplopen of veroorzaken.  Tot aan de volledige betaling van de koopwaar, kan de klant deze koopwaar niet verkopen of als garantie geven aan derden of er op enige andere wijze over beschikken, zonder voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de verkoper.

7. The seller keeps the product in full property until the price is paid in full. From delivery onwards all the risks and safekeeping are transferred to the buyer. Non payment of any part of the selling price can lead to demand of restitution of the merchandise. Until payment is made in full the buyer cannot alienate the merchandise without priot written consent of the seller.

8. Bedragen die als reservatiefee worden berekend kunnen in geen geval worden teruggevraagd. Bij het niet betalen van het saldo wanneer dit wordt opgevraagd wordt de reservatiefee als een schadeloosstelling gezien en is deze verloren.

8. Amounts who are listed as being a reservation fee cannot be reclaimed in any case. Failure to pay the remaining sum when the goods are in stock results in the reservation fee to be lost, it will be kept as a reparation fee for damages as Aquila will have ordered product in vain.

9. Onze algemene verkoopsvoorwaarden regelen alle huidige en toekomstige betrekkingen van de klanten met Aquila holdings bv.  De bedingen of voorwaarden die vermeld zijn op de commerciële documenten of in correspondentie van de klanten kunnen niet aan ons worden tegengeworpen. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt een klant onze algemene voorwaarden.

9. Our general terms of sale regulate all current and future dealings of parties with Aquila holdings bv. Other terms or conditions mentioned on commercial documents or in customer correspondence cannot be deemed to exist. By placing an order the buyer accepts our general terms of sale.

10. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.  Alleen het Belgisch recht zal van toepassing zijn.

10. All disputes will be laid before the ‘Rechtbank van Koophandel’ in Brussels. Only Belgian Law will be applicable.